پروژه یوسف آباد

/, برکر/پروژه یوسف آباد
پروژه یوسف آباد 2018-05-05T12:19:24+00:00

توضیحات

نام پروژه:یوسف آباد
نام کارفرما :جناب آقای مهندس مهرپی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: