پروژه گیشا

/, برکر/پروژه گیشا
پروژه گیشا 2018-11-28T12:32:53+00:00

توضیحات

نام پروژه:گیشا
نام کارفرما :جناب آقای مهندس قاسمی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی