پروژه هوشمند سازی برج باغ صائب

/, برکر/پروژه هوشمند سازی برج باغ صائب
پروژه هوشمند سازی برج باغ صائب 2019-07-07T06:22:42+00:00

توضیحات

نام پروژه:برج باغ صائب
نام کارفرما :جناب آقای مهندس محمد خانی

توضیحات :
نوع کاربری :  مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی