پروژه نگارستان

/, برکر/پروژه نگارستان
پروژه نگارستان 2018-05-06T07:03:23+00:00

توضیحات

نام پروژه:نگارستان
نام کارفرما :جناب آقای مهندس مینویی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: