پروژه نوبنیاد

/, برکر/پروژه نوبنیاد
پروژه نوبنیاد ۱۳۹۷-۲-۱۶ ۰۷:۲۷:۴۵ +۰۴:۳۰

توضیحات

نام پروژه:نوبنیاد
نام کارفرما :جناب آقای مهندس سلطانی

توضیحات :
نوع کاربری : تجاری ، مسکونی
نوع هوشمند سازی :طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: