پروژه لواسان معلم

/, برکر/پروژه لواسان معلم
پروژه لواسان معلم 2018-05-22T15:17:10+00:00

توضیحات

نام پروژه:ویلا مسکونی خیابان معلم
نام کارفرما :جناب آقای مهندس حاج کاظمیان

توضیحات :
نوع کاربری : ویلا مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: