پروژه امرسان

/, برکر/پروژه امرسان
پروژه امرسان 2018-05-06T07:24:24+00:00

توضیحات

نام پروژه:امرسان
نام کارفرما :جناب آقای مهندس فتاحی

توضیحات :
نوع کاربری : اداری
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: