پروژه آسمان دو

//پروژه آسمان دو
پروژه آسمان دو 2018-05-05T11:42:00+00:00

توضیحات

نام پروژه:آسمان ۲
نام کارفرما :جناب آقای مهندس مهدی زاده

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: